Kresťania

 
 
Čo učí Biblia
Čo učí biblia o ...
 

Pravda pre dnešok: čo učí Biblia?
Výklad a používanie svätej Biblie

Leon Barnes: Čo učí Biblia o ...

John Kachelman: Priority, ktoré Kristus stanovil v Matúšovi 5-7:

EDDIE CLOER, VYDAVATEĽ, 202 SOUTH LOCUST, SEARCY, AR 72143
Preložené, použité a uverejnené s láskavým dovolením vydavateľa. Vydavateľ neručí za správnosť prekladu.


Séria novozákonnej cirkvi

Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. (Ján 17:4)

Prečo prišiel Ježiš na zem?

Udalosťou najďalekosiahlejšieho významu v histórii sveta je určite príchod Ježiša Krista, Božieho Syna, na túto zem v ľudskom tele. Pavol napísal, že "hoci Ježiš mal podobu Božiu, nepovažoval túto svoju rovnosť s Bohom za ulúpenú, zriekol sa tejto hodnosti, keď vzal na seba podobu otroka, stal sa podobným ľuďom a zjavil sa ako človek" (Filipanom 2:6-7). V Jánovom Evanjeliu sa píše, že "Slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu Jednorodeného od Otca; bolo plné milosti a pravdy" (Ján 1:14).

Ktosi povedal: "Ježiš bol natoľko človekom, ako keby ani nebol Bohom a bol natoľko Bohom, ako keby ani nebol človekom". Ježiš sa vo svojom vtelení tak dokonale stotožnil s ľudskou rasou, že sa narodil tým istým spôsobom, ako všetky ľudské bytosti (Lukáš 2:6), vyrastal ako ostatní ľudia (Lukáš 2:40), bol vystavený takým istým utrpeniam ako aj všetci ostatní (Hebrejom 5:8-9) a žil v tele, ktoré mohlo byť postihnuté chorobami, skazou a smrťou - v tele, ktoré mohli ľudia dokonca zabiť (Filipanom 2:8-9). Bol dokonale človekom, a teda synom človeka; ale zároveň bol aj dokonale božským, a teda i Synom Božím (Hebrejom 2:14,17,18). Ježiš bol dokonalým splynutím ľudského a božského v jednej osobe.

Táto pravda vyvoláva nástojčivú otázku: Prečo prišiel Ježiš na zem takýmto spôsobom? Čo bolo účelom jeho príchodu medzi ľudstvo, jeho života medzi nami a jeho smrti na kríži? Prečo by sa mal Syn Boží znížiť až k tomu, že by sa mal stať úplným a ozajstným človekom? Príčinu toho možno zhrnúť do vety: "Svojou službou, smrťou a zmŕtvychvstaním prišiel povolať ľudí pre svoje meno". Pavol povedal, že Ježiš "vydal za nás seba samého, aby nás očistil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky" (Títovi 2:14). Inými slovami, výsledkom jeho príchodu na túto zem je cirkev. Ježiš nenapísal žiadnu knihu, nezriadil vysokú školu, nezaložil fyzickú rodinu, nevytvoril nadáciu z toho pozoruhodného bohatstva, ktoré nazhromaždil. Jediným hmatateľným výsledkom Ježišovej pozemskej misie je cirkev. Tým jediným, o čom Ježiš povedal, že to založí, je cirkev (Matúš 16:18) - a cirkev je aj tým jediným, čoho základy Ježiš položil počas svojej misie. Cirkev bola teda skutočne stvorená vďaka Kristovmu príchodu na túto zem.

Potvrdené evanjeliami

Túto pravdu potvrdzujú evanjeliá. Každé evanjelium poukazuje na cirkev, na nebeské kráľovstvo, ktoré Ježiš založil v prvý deň Letníc - potom, čo zomrel a vstal z mŕtvych.

Keď študujeme život Krista v evanjeliách, prekvapia nás tri pravdy o jeho službe: (1) poslanie, ktoré sa podujal splniť, (2) prípravný charakter jeho služby a (3) neúplný charakter jeho služby.

Čo potvrdili skutky apoštolov

Kniha Skutky apoštolov potvrdzuje pravdu, že za Ježišovou službou, smrťou a zmŕtvychvstaním sa skrýva hlavný účel vytvoriť cirkev. Evanjeliá otvorene oznamujú pravdu a Skutky ju jasne zobrazujú.

Desať dní po Pánovom nanebovstúpení, v deň Letníc, bol Duch Svätý vyliaty na apoštolov (Skutky 2:1-4); po prvýkrát bolo kázané evanjelium o smrti, pochovaní a vzkriesení Ježiša Krista; ľudia boli vyzvaní odpovedať na toto evanjelium vierou, pokáním a krstom na odpustenie hriechov (Skutky 2:38; Lukáš 24:46, 47); a tritisíc ľudí prijalo v ten deň pozvanie tým, že prijali Slovo, ktoré bolo kázané, a dali sa pokrstiť (Skutky 2:41). Teda, po Ježišovej službe nasledovalo zrodenie cirkvi, tak ako po dni nasleduje noc.

Zvyšná časť knihy Skutkov rozpráva o cirkvi v Jeruzaleme, Júdei, Samárii a ostatných častiach Rímskej ríše. Kedykoľvek sa v Skutkoch káže evanjelium vnuknutím Ducha Svätého, poslucháči reagujú na túto kázeň poslúchnutím evanjelia, čím sa stávajú súčasťou cirkvi. Kedykoľvek sa v Skutkoch uskutočňuje misia, jej účelom je založenie cirkvi v nových oblastiach sveta. Plodom troch misijných ciest, ktoré podnikol Pavol, boli cirkevné zbory po celom území Rímskej ríše, od Jeruzalema až po Ilýriu (Rimanom 15:19). Nikto nemôže čítať Skutky a nebyť nanovo nadchnutý poznaním, že cirkev je výsledkom Kristovho pobytu na tejto zemi.

Svojho času som počul kohosi povedať: "V našej úlohe hlásať svetu evanjelium musíme používať tie isté metódy, aké používal Ježiš. Každý z nás si musí okolo seba zhromaždiť dvanásť mužov a pripraviť ich pre budúcu prácu. Ježiš nám ukazuje, ako treba evanjelizovať svet." Samozrejme, Ježiš bol dokonalý vo všetkom čím bol a čo robil, ale musíme si uvedomiť, že Jeho poslaním počas Jeho služby nebolo evanjelizovať celý svet - Jeho poslaním bolo položiť základy pre cirkev, a tým vlastne položiť základy pre evanjelizáciu sveta. Ku svojej práci preto pristupoval tak, že používal metódy, ktoré boli vhodné pre splnenie Jeho osobitného poslania.

V Skutkoch preto nenájdeme zmienku o tom, žeby apoštoli a iní inšpirovaní ľudia používali rovnaké metódy, aké používal náš Pán. Nezhromaždili si okolo seba dvanástich mužov, aby ich zaškolili, tak ako to urobil Ježiš. Apoštolovia a iní inšpirovaní ľudia privádzali ľudí do cirkvi svojimi kázňami a učením. Cirkev ich potom vychovávala, pripravovala, povzbudzovala a vyučovala pre službu a evanjelizáciu. Skutky nám ukazujú fungujúcu cirkev, ktorá bola plodom Ježišovho pobytu na zemi.

Čo opätovne potvrdili listy

Listy apoštolov v Novom zákone nám ukazujú využitie pravdy, že cirkev je prirodzenou realizáciou Kristovej pozemskej misie. Evanjeliá tvrdia túto pravdu, Skutky ju zobrazujú a listy nám ukazujú jej využitie. Ukazujú nám, ako sa máme podľa Kristovho života správať ako Jeho cirkev, Jeho duchovné telo.

Listy Nového zákona boli napísané ľuďom, ktorí sa rozhodli prísť ku Kristovi cez vieru a poslušnosť. Títo ľudia žili v dobe, keď bol účinok Kristovho života, smrti a zmŕtvychvstania v centre pozornosti. Inšpirovaní muži ich viedli v tom, ako majú uctievať Ježiša ako Pána a aký postoj majú zaujať voči Jeho pozemskej misii. Kristovi nasledovníci sú v každom liste nástojčivo vyzývaní duchovnými radami, aby žili a slúžili ako Kristovo duchovné telo, cirkev. Tieto listy ako celok sú pre nás "príručkou" ako sa má Kristova cirkev správať a žiť za rôznych okolností a na rôznych miestach.

Z apoštolských listov môžeme vyvodiť niekoľko záverov, ktoré sa týkajú našej odozvy na Kristovu pozemskú službu. Po prvé, podriadime sa Ježišovi ako Pánovi tým, že vstúpime do Jeho tela skrze poslušnú vieru. Pavol prirovnáva tento rozhodujúci prejav viery k oblečeniu si Krista alebo zaodetiu sa Ním (Galaťanom 3:27). Podľa listov sa nikto úplne neodovzdá Ježišovi dovtedy, kým nevstúpi do Jeho tela - cirkvi - skrze krst, ktorému predchádza viera, oľutovanie hriechov a vyznanie Ježiša ako Božieho Syna.

Po druhé, životu, smrti a zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista vzdávame úctu tým, že žijeme a uctievame spoločne - ako rodina Božia v Jeho duchovnom tele, cirkvi. Pavol povedal: "Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi" (Galaťanom 3:28). Neskôr napísal: "Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu, ale jednotlivo sme si navzájom údmi" (Rimanom 12:4, 5; porovnaj s 1. Korinťanom 12:25-27). Ak nebudeme žiť a uctievať si Boha ako Božia rodina v duchovnom tele Kristovej cirkvi, uberieme z toho, čo Ježiš prišiel uskutočniť a zmaríme to, za čo Ježiš zomrel.

Po tretie, Ježiš nás povolal, aby sme sa stali Jeho telom, Jeho cirkvou a ničím viac. Nikde v apoštolských listoch nie je Jeho ľud opísaný inak ako telo Kristovo. Podľa listov existuje len jediný spôsob, akým máme Ježiša nasledovať, jediný spôsob, akým mu máme slúžiť, jediný spôsob, akým prijať Jeho krv i spasenie, ktoré pre nás zadovážil. Tým jediným spôsobom je oddať sa Mu, žiť na tomto svete ako Jeho duchovné telo, Jeho cirkev.

Záver

Celý Nový zákon teda súhrnne učí, že cirkev, Kristove duchovné telo, je výsledkom Kristovho pobytu na tejto zemi. Evanjeliá o tom ubezpečujú prísľubom, Skutky to potvrdzujú uvádzaním príkladov a listy to opätovne potvrdzujú aplikáciou v živote.

Keďže Nový zákon hovorí, že jediný spôsob, ako máme vhodne reagovať na Ježiša, ako na Božieho Syna, ktorý žil, zomrel a vstal z mŕtvych pre naše spasenie, je vstúpiť do Jeho cirkvi a žiť a slúžiť ako jej verní členovia, potom sa vynára otázka: "Žijete ako Jeho telo?"

Keď sa Ježišov život na tejto zemi blížil ku koncu, mohol povedať: "Otče, vykonal som to, čo si odo mňa žiadal. Splnil som poslanie, pre ktoré si ma predurčil." Kiežby sme na sklonku nášho života mohli povedať v súlade so svojimi schopnosťami: "Pane, z Biblie som sa dozvedel, čo odo mňa žiadaš - aký mám byť a čo mám robiť. Odovzdal som sa tomuto božskému poslaniu. Úprimne som sa snažil vzdávať Ti slávu na tejto zemi a pokúšal som sa žiť pre poslanie, ktoré si mi určil."

Pozrite si aj tieto verše: Matúš 9:30; 12:16; 17:9; Marek 1:44; 3:12; 5:43; 7:36; 8:30; 9:9; Lukáš 4:41; 8:56; 9:21. J.W.McGarvey napísal o tomto zvláštom príkaze "Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril" nasledovné: Je to vysvetlené potrebou uchrániť sa pred takým nevhodným rozrušením medzi ľuďmi, ktoré by mohlo vyprovokovať zásah vojenských úradov a ktoré by mohlo zanechať ľudí neschopných pokojne premýšľať o učení Ježiša Krista (porovnajte s Marekom 1:45). Niekedy, keď si to vyžadovala situácia, naopak prikázal ľuďom ísť a povedať aj ostatným, čo pre nich urobil. J.W.McGravey, Komentárek k Novému zákonu:Matúš a Marek (Delight, Ark.:Delight Publishing Company, bez uvedenia dátumu.), 75.

PRAVDA PRE DNEŠOK je časopis vydávaný na povzbudenie kazateľov, učiteľov a verných kresťanov v ich veľkej úlohe študovať a učiť evanjelium. Biblické citáty sú z New American Standard Bible, Š 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1987, 1988, ktorú vydala The Lockman Foundation. Použité na základe povolenia. PRAVDA PRE DNEŠOK (ISSN 0744-8562). Š Copyright 1994 PRAVDA PRE DNEŠOK. Preložené, použité a uverejnené s láskavým dovolením vydavateľa. Vydavateľ neručí za správnosť prekladu.

*
*