Kresťania

 
 
Čo učí Biblia
Čo hovorí písmo o potrate
 

Čo hovorí Biblia o potrate?

Veríme, že Biblia je Božím slovom. Tento článok píšeme pre tých, ktorý veria v pravdivosť tejto skutočnosti a chcú vedieť, čo hovorí Biblia ohľadom potratu. Ak máte otázky o Bohu a o tom, či je Biblia Božím slovom, prosíme vás, aby ste nám napísali a my vám poskytneme viac informácií. Biblia obsahuje Bohom inšpirované večné princípy, s cieľom "aby Boží človek bol súci a pripravený na každé dobré dielo." (2.list Timotejovi 3:16-17) Kresťania používajú Písmo, aby "všetko skúmali a dobrého sa držali." (1.list Tesaloničanom 5:21) V tomto článku sa pokúsime stručne preskúmať problematiku potratu - čo hovorí na túto tému Písmo.

Problematika potratu si určite zasluhuje našu pozornosť. Odhaduje sa, že každý rok sa vo svete uskutoční približne 55 miliónov potratov. Samozrejme, že o mnohých sa nevie. My sa však nemôžeme ukryť pred touto témou - potraty sa vykonávajú, a preto sa k tejto veci musíme vyjadriť. S problematikou potratu súvisí mnoho náboženských, sociálnych a medicínskych otázok. Žiaľ, emócie a politické záujmy často vniesli do tejto problematiky mnoho chaosu. Pokroky v medicíne sú určite pozoruhodné, avšak hovoria nám len to, čo všetko je možné urobiť, a nie to, čo sa musí urobiť! Chceme túto tému študovať len z jedného hľadiska: Je potrat správny v očiach Božích?

Biblia jasne hovorí o dvoch dôležitých veciach, ktoré predstavujú základ pre naše ďalšie uvažovanie o potrate: Po prvé, jednoznačne učí, že život začína počatím. Po druhé, že vziať život, zabiť nevinnú ľudskú bytosť je vražda a vražda je hriech.

Kedy začína život

Otázka, kedy začína život, je častokrát hlavnou príčinou kontroverzných názorov v diskusiách o potrate. Boh však v Biblii hovorí veľmi jasne. Žalm 139:13-16 je pravdepodobne najucelenejším biblickým opisom vývoja plodu. Dávid pri opisovaní seba v lone matky používa výrazy ako "ja" alebo "môj" ešte predtým ako o sebe vedel! Všimnite si, že keď bol Dávid ešte plodom, bol osobou, ktorú Boh poznal vo všetkých štádiách jeho vývoja (porovnajte s Jóbom 10:9-11, 31-15). To isté sa hovorí aj v Jeremiášovi 1:5, kde Boh hovorí, že ho utvoril a poznal, keď bol ešte v lone matky (pozrite si ešte Izaiáša 44:2, 24 a 49:5). Inými slovami, Jeremiáš bol tou istou osobou pred narodením i po ňom.

Jeden z najpresvedčivejších argumentov, ktorý podčiarkuje skutočnosť, že život začína pri počatí je ten, že Kristus prišiel na svet narodením. Kristus už existoval ako osoba predtým ako bol počatý, teda aj pred svojím narodením (Ján 1, Filipanom 2). Bol s Bohom a bol rovný Bohu, avšak anjel Gabriel prišiel k Márii a prisľúbil jej: "Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, preto to sväté, čo sa narodí z teba, bude sa volať Božím Synom" (Lukáš 1:30-35). Neskôr anjel povedal Jozefovi: "neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého." (Matúš 1:19-20) Určite nikto, kto pozná Bibliu a verí v Ježiša nepovie, že Ježiš bol osobou až od momentu počatia.

Už sme spomenuli verše, ktoré ukazujú, že Boh považuje nenarodené deti za "osoby". Všimnite si však aj verše z Lukáša 1:36-45. Veľmi skoro, ešte na začiatku tehotenstva, navštívila Mária Alžbetu. Alžbeta "počala syna" (verš 36) už pred 6 mesiacmi. Syn v jej lone bol "Ján Krstiteľ". Je zrejmé, že ešte nenarodený Ján bol "osobou", pretože Duch Svätý v ňom už prebýval. Je zaujímavé, že na opísanie Jána v lone sa používa slovo "syn", ale je použité aj slovo dieťa (Lukáš 1:41, 44). To isté slovo sa používa na označenie detí po narodení (Lukáš 2:12, 16, Skutky 7:19). Vidíme, že Biblia nerobí rozdiely medzi deťmi, ktoré sa ešte nenarodili a narodenými deťmi - všetko sú to deti. Všimnite si, že Mária bola nazvaná "matkou", aj keď sa Ježiš ešte nenarodil a ona bola len na začiatku tehotenstva (verš 43).

Starý zákon používa slovo dieťa tým istým spôsobom. V 1. knihe Mojžišovej 25:21-23 sa opisuje žena, ktorá počala dvojčatá. "deti (synovia) sa v nej zrážali" Slovo "deti" v tomto verši je to isté ako slovo na inom mieste, ktoré sa používa na označenie detí po narodení (porovnajte s 1. knihou Mojžišovou 25:4). Túto časť by sme mohli zhrnúť citáciou z Jóba 3:3: "...Počal sa chlapec". Boh od okamihu počatia považuje plod za človeka, dieťa, ľudskú bytosť, ktorá je v lone matky.

Posvätnosť života

Počnúc prvou kapitolou je človek v celej Biblii opisovaný ako jedinečná bytosť, ktorá sa odlišuje od všetkých živých bytostí na zemi. V 1. knihe Mojžišovej 1:26-27 sa hovorí, že človek bol stvorený "na obraz Boží". Tu sa samozrejme nehovorí o fyzickej stránke človeka. Pretože človek je stvorený na obraz Boží, vziať život nevinnej ľudskej bytosti je zabitie a vražda je hriech. (1. kniha Mojžišova 9:6; 2. kniha Mojžišova 20:13, 21:12-14, 20-25, 4. kniha Mojžišova 35:16-33, Skutky 7:19, 1. list Jánov 3:15). Biblia jasne a sústavne učí tieto princípy. Boh nedal nikomu právo zabiť nevinnú ľudskú bytosť, ako sa to deje pri potrate.

Rôzne otázky

 1. "Nemá žena právo rozhodovať o tom, čo sa bude diať s jej telom?"

  Po prvé, kresťania uznávajú, že nepatria sebe, ale Bohu (1. list Korinťanom 6:19-20). Znamená to, že kresťan bude používať na ovládanie svojho tela to, čo mu odovzdal Boh - Božie slovo. Po druhé, ženy i muži by mali rozmýšľať o ovládaní svojho tela ešte predtým ako dôjde k počatiu. Biblia nás učí, aby "sme sa varovali smilstva" (1. list Korinťanom 6:18). Toto je Božia odpoveď na otázky ohľadom väčšiny nechcených detí. Po tretie, akékoľvek "právo", ktoré žena pociťuje, aby ochránila svoje telo a svoju budúcnosť končí, keď by toto rozhodnutie malo negatívne ovplyvniť telo a budúcnosť dieťaťa. Inými slovami, "práva" osoby (v tomto prípade matky) na ukončenie tehotenstva končia tam, kde práva ďalšej osoby (nenarodenej alebo narodenej) začínajú.
 2. "Nie je nenarodené dieťa len súčasťou matkinho tela?"

  Už sme spomenuli, že Biblia hovorí, že dieťa v lone matky je samostatnou osobou. Toto potvrdila aj lekárska veda. Napríklad: nenarodené dieťa má v osemnástom dni (2 a 1 týždňa) zistiteľnú srdcovú frekvenciu a v štyridsiatom dni (5 a 1 týždňa) zistiteľnú mozgovú vlnovú aktivitu. Krvné obehy a často aj krvné skupiny sú u matky a dieťaťa odlišné. V takmer polovici prípadov je od matky odlišné aj pohlavie dieťaťa. Závislosť života dieťaťa na matke neznamená, že nie je človekom. Je strom časťou zeme preto, že jeho korene sú závislé od zeme, aby mu dodávala výživu a poskytovala oporu? Uvažujte o tom, čo nenarodené dieťa skutočne potrebuje. V podstate je to výživa a ochrana - to isté, čo potrebuje každá ľudská bytosť.
 3. "Má zmysel veriť, že už vo veľmi skorých štádiách vývoja plodu, keď existuje len niekoľko buniek, existuje už "osoba", ktorá je tak isto človekom ako úplne dospelý človek?"

  Všimli sme si, že Biblia používa na opísanie jednotlivých štádií vývoja plodu výrazy označujúce človeka. Je zaujímavé sa na to opäť pozrieť z medicínskeho hľadiska: Pred počatím majú vajíčko a spermia len 23 chromozómov, zatiaľ čo každá iná normálna ľudská bunka ich má 46. Po uskutočnení počatia (keď sa vajíčko a spermia spoja), bunka ktorá vznikne je už odlišná - teraz už obsahuje kompletný počet 46 chromozómov, teda toľko, ako dospelá ľudská bunka. Počatie je jediným miestom, kde dochádza k zmene v podstate života a vo vývoji ľudskej bytosti. Všetky ostatné zmeny sú už len súčasťou pokračujúceho procesu rastu. Dospelý človek má presne tú istú genetickú štruktúru, ktorú má v momente počatia.
 4. "Malo by sa obetiam incestu alebo znásilnenia, matkám, ktorých plody majú ťažké vrodené chyby alebo matkám s veľkým rizikom, ktoré tehotenstvo a pôrod pre ne predstavuje, dovoliť mať potrat?"

  Tieto prípady sú nielen veľmi emocionálne zaťažené, ale používali sa nielen na zdôvodnenie potratu, ale aj ako prípady oprávnené žiadať o potrat. Faktom je, že 95% všetkých potratov sa vykonáva z dôvodov, že matke, resp. rodičom nevyhovuje, aby mali dieťa (matky nechcú byť slobodnými mamičkami, partnerské problémy, finančné problémy alebo iné ťažkosti v živote partnerov). Musíme však znovu zdôrazniť, že Boh chce, aby sme mali úctu k ľudskému životu. Aj keď dôsledky narodenia dieťaťa môžu byť veľké, musíme mať život vo veľkej úcte. Dôsledky zabitia nevinného dieťaťa (pamätajte na to, že dieťa nemožno viniť za žiadne problémy, ktoré môžu vzniknúť) sú určite väčšie, než tie, ktoré vzniknú tým, že ho necháme žiť. V prípade narodeného dieťaťa tieto princípy uznávame, prečo ich neuznávame už pred jeho narodením? Chceme vás varovať, že následky hriechu sú niekedy veľmi ťažké. Budú aj vtedy, keď emocionálne argumenty tých, ktorí tvrdia, že potrat je oprávnený, budú vyzerať ako dobré. Ich argumenty sa nám budú zdať ešte lepšie, ak budú hovoriť to, čo chceme počuť.
 5. "Nie je lepšie dať si urobiť potrat, než mať nechcené dieťa, s ktorým budú rodičia zle zaobchádzať?"

  Nikde nebolo dokázané, že by vykonávanie potratov znižovalo výskyt týrania detí. V skutočnosti sa počet týrania detí stále zvyšuje, aj keď je počet potratov stále veľmi veľký. Potrat narušuje úctu človeka k životu. Myslíme si, že je vidieť dôsledok potratu na správaní a postojoch niektorých ľudí k deťom, chorým ľuďom a starším. Odpoveďou na problémy súvisiace s týraním detí nie je smrť, ale úcta k životu a láska, o ktorej nás učí Biblia.
 6. "Ženy si budú dávať robiť potraty aj keby boli nelegálne alebo by sme ich poučovali o tom, že je to nemorálne. Nemali by sme potraty len regulovať,aby boli bezpečné, pretože aj tak nemôžeme všetkým zabrániť?"

  Kresťania nemôžu robiť to, o čom Boh hovorí, že je zlé, a tiež nemôžu pomáhať iným pri robení zlých skutkov. Je pravda, že budú ľudia, ktorí budú potraty naďalej praktizovať, avšak mnohí môžu prestať. Tí, ktorí sú ochotní počúvať, musia spoznať pravdu. Keby sme boli v tejto otázke ticho, mohlo by sa zdať, že potrat schvaľujeme.
 7. "Nebude svet veľmi preľudnený, ak by sa prestali vykonávať potraty?"

  Kresťan si musí položiť otázku: "Čo je správne v očiach Božích?" Nemôžeme sa najskôr pozerať na možný následok a potom rozhodnúť, čo je správne. Nie sme proti plánovanému rodičovstvu a regulovaniu počatia. Nemyslíme si, že by Biblia hovorila, že väčšina foriem regulácie počatia je zlá. Potrat je však zlým skutkom (hriechom) a nesmie sa používať ako jedna z metód plánovaného rodičovstva alebo regulácie počatia.
 8. "Môže byť odpustené človeku, ktorý si dal vykonať potrat?"

  Biblia hovorí, že každý zhreší (Rimanom 3:23). Ukazuje nám následky hriechu, ale ponúka nám zároveň veľký dar: "Lebo mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi" (Rimanom 6:23). Pred Bohom nemôžeme schovať naše hriechy (Príslovia 28:13, Hebrejom 4:13). Keby sme sa o to pokúšali, zničíme si svoj život našou vinou (Žalm 32:3). Ak otvorene vyznáme naše hriechy Bohu a odvrátime sa od nich (budeme činiť pokánie), dostane sa nám odpustenia (Príslovia 28:13, 1.list Jánov 1:9). Len keď máme tento postoj a sme ochotní úprimne poslúchať Boha a podľa toho konať, staneme sa kresťanmi, budú nám odpustené všetky naše hriechy a budeme môcť žiť pre Neho. Bez ohľadu na to, čo ste urobili v minulosti, ak budeme činiť pokánie a poslúchať Boha, Boh vezme z nás našu vinu (Skutky 2:38).

Autor: David Diestelkamp

*
*